آخرین مطالب
صفحه اصلی / مطالب

Array ( [rows] => Array ( [0] => Array ( [id] => 20 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => چای ساز میدیا MT-8806 [stext] => کتری استیل با قوری شیشه ای گرم نگه داشتن آب در 80 درجه سانتی گراد و بالاتر [text] => <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">کتری استیل</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">گرم نگه داشتن آب در &nbsp;دمای 80 یا بالاتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">سیستم ایمنی جلوگیری از کار کردن کتری بدون آب</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">سیستم ایمنی جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">قوری مجهز به فیلتر فلزی</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <h3 dir="ltr" style="line-height:1.32;margin-top:15pt;margin-bottom:8pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید</span></span></h3> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:28.5pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">توان</span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1850-2200 وات</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:29.25pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ظرفیت کتری</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">2 لیتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:43.5pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ظرفیت قوری</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f9-6ee6-9d3e-c2e63b58fcd3"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1 لیتر</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/20/چای ساز میدیا MT-8806.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/20/small/چای ساز میدیا MT-8806 [password] => [db] => Array ( [0] => 20 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 33 [4] => 1 [5] => چای ساز میدیا MT-8806 [6] =>

 

کتری استیل

قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت

گرم نگه داشتن آب در  دمای 80 یا بالاتر

سیستم ایمنی جلوگیری از کار کردن کتری بدون آب

سیستم ایمنی جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه

قوری مجهز به فیلتر فلزی

 

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

توان

1850-2200 وات

ظرفیت کتری

2 لیتر

ظرفیت قوری

1 لیتر

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => کتری استیل با قوری شیشه ای گرم نگه داشتن آب در 80 درجه سانتی گراد و بالاتر [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 02:01 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 711 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [1] => Array ( [id] => 19 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => چای ساز میدیا MT-8992T-E1 [stext] => کتری استیل ب همراه قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت [text] => <p> &nbsp;</p> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کتری استیل و &nbsp;قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">پایه گرم نگهدارنده لمسی و نمایشگر LED درجه حرارت قوری</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سیستم خاموش شدن خودکار کتری</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">گرم نگه داشتن آب از 70 تا 90 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سیستم ایمنی جلوگیری از کار کردن کتری بدون آب</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سیستم ایمنی جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قوری مجهز به فیلتر فلزی</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <h3 style="line-height: 1.32; margin-top: 15pt; margin-bottom: 8pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید</span></span></span></h3> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">توان</span></span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1850-2200 وات</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت کتری</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1.7 لیتر</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت قوری</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1.5 لیتر</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:41.25pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">نمایشگر</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="font-size:16px;"><span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11f5-4027-2ec0-691ea0e8a414"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">LED</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: iran_sansregular; text-align: justify;">چای&zwnj;ساز &laquo;میدیا&raquo; مدل &laquo;</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(77, 77, 77); font-family: iran_sansregular; text-align: justify;">MT-8992T-E1</span><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: iran_sansregular; text-align: justify;">&raquo; یکی از محصولات باکیفیت و خوش&zwnj;ساخت این شرکت است که از نوع چای&zwnj;سازهای دارای صفحه&zwnj;ی گرم&zwnj;نگهدارنده است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(77, 77, 77); font-family: iran_sansregular; text-align: justify;">.</span><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: iran_sansregular; text-align: justify;">&nbsp;تنظیمات دستگاه از طریق دکمه&zwnj;های تعبیه&zwnj;شده روی صفحه&zwnj;ی کتری قابل دسترسی است و این دکمه&zwnj;ها به&zwnj;صورت لمسی کار می&zwnj;کنند. این دستگاه قابلیت تنظیم دما را دارد و از طریق صفحه&zwnj;ی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(77, 77, 77); font-family: iran_sansregular; text-align: justify;">LED</span><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: iran_sansregular; text-align: justify;">&nbsp;آن می&zwnj;توانید دمای کارکرد&nbsp;را مشاهده کنید. کتری این چای&zwnj;&zwnj;ساز از جنس استیل مستحکم و ضدزنگ ساخته شده است و گنجایش 1.7 لیتر دارد و قوری شفاف شیشه&zwnj;ای آن دارای ظرفیت 1.5 لیتر است. صفحه&zwnj;ی گرم&zwnj;نگهدارنده&zwnj;ی این دستگاه قابلیت حفظ گرما را در بازه&zwnj;ی 70 تا 90 درجه&zwnj;ی سانتی&zwnj;گراد به مدت شش ساعت دارد. سیستم ایمنی چای&zwnj;ساز در صورت تمام&zwnj;شدن آب داخل کتری کارکرد دستگاه را به&zwnj;طور خودکار متوقف می&zwnj;کند و همچنین از داغ&zwnj;شدن بیش&zwnj;ازحد دستگاه جلوگیری می&zwnj;کند. فیلتر قوری این دستگاه از جنس استیل بادوام ساخته شده است و خاصیت ضدزنگ دارد. میدیا تولید و عرضه&zwnj;کننده محصولات باکیفیت در صنعت لوازم خانگی برقی است. نوآوری، استفاده از مواد باکیفیت، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش این شرکت، مخاطبین زیادی را به سمت خود کشانده و راضی نگه داشته است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(77, 77, 77); font-family: iran_sansregular; text-align: justify;">.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/19/چای ساز میدیا MT-8992T-E1.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/19/small/چای ساز میدیا MT-8992T-E1 [password] => [db] => Array ( [0] => 19 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 33 [4] => 1 [5] => چای ساز میدیا MT-8992T-E1 [6] =>

 

کتری استیل و  قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت

پایه گرم نگهدارنده لمسی و نمایشگر LED درجه حرارت قوری

سیستم خاموش شدن خودکار کتری

گرم نگه داشتن آب از 70 تا 90 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت

سیستم ایمنی جلوگیری از کار کردن کتری بدون آب

سیستم ایمنی جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه

قوری مجهز به فیلتر فلزی

 

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

توان

1850-2200 وات

ظرفیت کتری

1.7 لیتر

ظرفیت قوری

1.5 لیتر

نمایشگر

LED

 

چای‌ساز «میدیا» مدل «MT-8992T-E1» یکی از محصولات باکیفیت و خوش‌ساخت این شرکت است که از نوع چای‌سازهای دارای صفحه‌ی گرم‌نگهدارنده است. تنظیمات دستگاه از طریق دکمه‌های تعبیه‌شده روی صفحه‌ی کتری قابل دسترسی است و این دکمه‌ها به‌صورت لمسی کار می‌کنند. این دستگاه قابلیت تنظیم دما را دارد و از طریق صفحه‌ی LED آن می‌توانید دمای کارکرد را مشاهده کنید. کتری این چای‌‌ساز از جنس استیل مستحکم و ضدزنگ ساخته شده است و گنجایش 1.7 لیتر دارد و قوری شفاف شیشه‌ای آن دارای ظرفیت 1.5 لیتر است. صفحه‌ی گرم‌نگهدارنده‌ی این دستگاه قابلیت حفظ گرما را در بازه‌ی 70 تا 90 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت شش ساعت دارد. سیستم ایمنی چای‌ساز در صورت تمام‌شدن آب داخل کتری کارکرد دستگاه را به‌طور خودکار متوقف می‌کند و همچنین از داغ‌شدن بیش‌ازحد دستگاه جلوگیری می‌کند. فیلتر قوری این دستگاه از جنس استیل بادوام ساخته شده است و خاصیت ضدزنگ دارد. میدیا تولید و عرضه‌کننده محصولات باکیفیت در صنعت لوازم خانگی برقی است. نوآوری، استفاده از مواد باکیفیت، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش این شرکت، مخاطبین زیادی را به سمت خود کشانده و راضی نگه داشته است.

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => کتری استیل ب همراه قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 02:00 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 703 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [2] => Array ( [id] => 18 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => چای ساز میدیا MT-8992T-G1 [stext] => کتری و قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت [text] => <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">کتری و قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">پایه گرم نگهدارنده لمسی و نمایشگر LED درجه حرارت قوری</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">سیستم خاموش شدن خودکار کتری</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">گرم نگه داشتن آب از 70 تا 90 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">سیستم ایمنی جلوگیری از کار کردن کتری بدون آب</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">سیستم ایمنی جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">قوری مجهز به صافی استیل</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">توان</span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1850-2200 وات</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ظرفیت کتری</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1.7 لیتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ظرفیت قوری</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1.5 لیتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:41.25pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">نمایشگر</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-7f9cb41e-11fa-0058-2af7-cb7d3bb32a10"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">LED</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/18/چای ساز میدیا MT-8992T-G1.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/18/small/چای ساز میدیا MT-8992T-G1 [password] => [db] => Array ( [0] => 18 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 33 [4] => 1 [5] => چای ساز میدیا MT-8992T-G1 [6] =>

 

کتری و قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت

پایه گرم نگهدارنده لمسی و نمایشگر LED درجه حرارت قوری

سیستم خاموش شدن خودکار کتری

گرم نگه داشتن آب از 70 تا 90 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت

سیستم ایمنی جلوگیری از کار کردن کتری بدون آب

سیستم ایمنی جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه

قوری مجهز به صافی استیل

 

توان

1850-2200 وات

ظرفیت کتری

1.7 لیتر

ظرفیت قوری

1.5 لیتر

نمایشگر

LED

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => کتری و قوری شیشه ای با مقاومت بالا در برابر حرارت [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 01:58 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 700 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [3] => Array ( [id] => 17 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => آون توستر میدیا MC38EHB [stext] => مجهر به فن کانوکشن چرخش هوای داغ [text] => <p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قابلیت برشته کردن/تست کردن/پخت کیکدرب شیشه ای دو لایه برای ایمنی بیشتر</span></span></span></p> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت</span></span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">38 لیتر</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">توان</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1800W</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تنظیم کننده حرارتی</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">70-230℃</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">60 دقیقه به همراه زنگ هشدار</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">چراغ داخلی</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بله</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:41.25pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-cf34-2cba-fdc222d7bad0"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">453*433*270</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/17/آون توستر میدیا MC38EHB.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/17/small/آون توستر میدیا MC38EHB [password] => [db] => Array ( [0] => 17 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 37 [4] => 1 [5] => آون توستر میدیا MC38EHB [6] =>

قابلیت برشته کردن/تست کردن/پخت کیکدرب شیشه ای دو لایه برای ایمنی بیشتر

ظرفیت

38 لیتر

توان

1800W

تنظیم کننده حرارتی

70-230℃

تایمر

60 دقیقه به همراه زنگ هشدار

چراغ داخلی

بله

ابعاد

453*433*270

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => مجهر به فن کانوکشن چرخش هوای داغ [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 01:56 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 842 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [4] => Array ( [id] => 16 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => آون توستر میدیا MG32AHB [stext] => آون توستر /درب شیشه ای دو لایه برای ایمنی بیشتر [text] => <p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قابلیت برشته کردن/تست کردن/پخت کیکدرب شیشه ای دو لایه برای ایمنی بیشتر</span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت</span></span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">32 لیتر</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">توان</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1500W</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تنظیم کننده حرارتی</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">70-230℃</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">60 دقیقه به همراه زنگ هشدار</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">چراغ داخلی</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بله</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:41.25pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-846a-af5e-4bc68b9b2ac8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">495*395*325</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/16/آون توستر میدیا MG32AHB.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/16/small/آون توستر میدیا MG32AHB [password] => [db] => Array ( [0] => 16 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 37 [4] => 1 [5] => آون توستر میدیا MG32AHB [6] =>

قابلیت برشته کردن/تست کردن/پخت کیکدرب شیشه ای دو لایه برای ایمنی بیشتر

 

ظرفیت

32 لیتر

توان

1500W

تنظیم کننده حرارتی

70-230℃

تایمر

60 دقیقه به همراه زنگ هشدار

چراغ داخلی

بله

ابعاد

495*395*325

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => آون توستر /درب شیشه ای دو لایه برای ایمنی بیشتر [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 01:54 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 841 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [5] => Array ( [id] => 15 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => آون توستر میدیا MG25CHB [stext] => آون توستر قابلیت برشته کردن/تست کردن/پخت کیک [text] => <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:69.75pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">درب شیشه ای دولایه برای ایمنی بیشتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:70.5pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قابلیت برشته کردن/تست کردن/پخت کیک</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:42.75pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت</span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">25 &nbsp;لیتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:42.75pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">توان</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1500W</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:42.75pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تنظیم کننده حرارتی</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">℃70-230</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:42.75pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">60 دقیقه به همراه زنگ هشدار</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:42.75pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">چراغ داخلی</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بله</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:57pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b265-3537-a73f-481faf82fca5"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">453*433*270</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/15/آون توستر میدیا MG25CHB.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/15/small/آون توستر میدیا MG25CHB [password] => [db] => Array ( [0] => 15 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 37 [4] => 1 [5] => آون توستر میدیا MG25CHB [6] =>

 

درب شیشه ای دولایه برای ایمنی بیشتر

قابلیت برشته کردن/تست کردن/پخت کیک

 

ظرفیت

25  لیتر

توان

1500W

تنظیم کننده حرارتی

℃70-230

تایمر

60 دقیقه به همراه زنگ هشدار

چراغ داخلی

بله

ابعاد

453*433*270

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => آون توستر قابلیت برشته کردن/تست کردن/پخت کیک [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 01:53 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 850 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [6] => Array ( [id] => 14 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => مایکروویو AG928EHR [stext] => گریل مایکروویو [text] => <p> &nbsp;</p> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">گریل مایکروویو</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قابلیت پخت ترکیبی</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8 برنامه پخت اتوماتیک</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل دیجیتال</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر 95 دقیقه ای</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قفل ایمنی کودک</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سینی 31.5 سانتی متری</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت</span></span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">28 لیتر</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تعداد برنامه پخت اتوماتیک</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8 برنامه</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دیجیتال</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:45.75pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد</span></span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-ab31-7fd6-facfcc572e9e"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">513*430*307</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/14/مایکروویو AG928EHR.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/14/small/مایکروویو AG928EHR [password] => [db] => Array ( [0] => 14 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 37 [4] => 1 [5] => مایکروویو AG928EHR [6] =>

 

گریل مایکروویو

قابلیت پخت ترکیبی

8 برنامه پخت اتوماتیک

کنترل پنل دیجیتال

سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان

تایمر 95 دقیقه ای

قفل ایمنی کودک

سینی 31.5 سانتی متری

 

ظرفیت

28 لیتر

تعداد برنامه پخت اتوماتیک

8 برنامه

کنترل پنل

دیجیتال

ابعاد

513*430*307

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => گریل مایکروویو [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 01:50 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 829 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [7] => Array ( [id] => 13 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => مایکروویو AG930ANC [stext] => گریل مایکروویو [text] => <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">گریل مایکروویو</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قابلیت پخت ترکیبی</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8 برنامه پخت اتوماتیک</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل دیجیتال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر 95 دقیقه ای</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قفل ایمنی کودک</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سینی 31.5 سانتی متری</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت</span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">30 لیتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تعداد برنامه پخت اتوماتیک</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8 برنامه</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دیجیتال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">درب شیشیه ای</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">مشکی</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:41.25pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b264-34e0-b95e-c6f50fb207ef"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">520*430*326</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/13/مایکروویو AG930ANC.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/13/small/مایکروویو AG930ANC [password] => [db] => Array ( [0] => 13 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 37 [4] => 1 [5] => مایکروویو AG930ANC [6] =>

 

 

گریل مایکروویو

قابلیت پخت ترکیبی

8 برنامه پخت اتوماتیک

کنترل پنل دیجیتال

سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان

تایمر 95 دقیقه ای

قفل ایمنی کودک

سینی 31.5 سانتی متری

 

 

ظرفیت

30 لیتر

تعداد برنامه پخت اتوماتیک

8 برنامه

کنترل پنل

دیجیتال

درب شیشیه ای

مشکی

ابعاد

520*430*326

 

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => گریل مایکروویو [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 01:49 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 823 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [8] => Array ( [id] => 12 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => مایکروویو میدیا AG034AFK [stext] => گریل مایکروویو [text] => <p dir="rtl" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;text-align: right;"> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">گریل مایکروویو</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قابلیت پخت ترکیبی</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8 برنامه پخت اتوماتیک</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل دیجیتال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر 95 دقیقه ای</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قفل ایمنی کودک</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سینی 31.5 سانتی متری</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:0pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 5pt;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <h3 dir="rtl" style="line-height:1.32;margin-top:15pt;margin-bottom:8pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید</span></span></h3> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت</span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">34 لیتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تعداد برنامه پخت اتوماتیک</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8 برنامه</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دیجیتال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:45.75pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b263-652d-a5cd-22fec1d310f2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">520*460*314</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/12/مایکروویو میدیا AG034AFK.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/12/small/مایکروویو میدیا AG034AFK [password] => [db] => Array ( [0] => 12 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 37 [4] => 1 [5] => مایکروویو میدیا AG034AFK [6] =>

 

گریل مایکروویو

قابلیت پخت ترکیبی

8 برنامه پخت اتوماتیک

کنترل پنل دیجیتال

سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان

تایمر 95 دقیقه ای

قفل ایمنی کودک

سینی 31.5 سانتی متری

 

 

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

ظرفیت

34 لیتر

تعداد برنامه پخت اتوماتیک

8 برنامه

کنترل پنل

دیجیتال

ابعاد

520*460*314

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => گریل مایکروویو [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 01:46 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 1634 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [9] => Array ( [id] => 11 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => مایکروویو میدیا AG034AB6 [stext] => گریل مایکروویو [text] => <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">گریل مایکروویو</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قابلیت پخت ترکیبی</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8 برنامه پخت اتوماتیک</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل دیجیتال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر 95 دقیقه ای</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قفل ایمنی کودک</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سینی 31.5 سانتی مت</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت</span></span></p> </td> <td style="border-left-width: 0.75pt; border-right-width: 0.75pt; border-bottom-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">34 لیتر</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تعداد برنامه پخت</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8 برنامه</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:31.5pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دیجیتال</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:45.75pt"> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد</span></span></p> </td> <td style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b262-c2f6-75bb-04661ee89cfe"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">520*436*314</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/11/مایکروویو میدیا AG034AB6.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/11/small/مایکروویو میدیا AG034AB6 [password] => [db] => Array ( [0] => 11 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 37 [4] => 1 [5] => مایکروویو میدیا AG034AB6 [6] =>

 

گریل مایکروویو

قابلیت پخت ترکیبی

8 برنامه پخت اتوماتیک

کنترل پنل دیجیتال

سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان

تایمر 95 دقیقه ای

قفل ایمنی کودک

سینی 31.5 سانتی مت

 

ظرفیت

34 لیتر

تعداد برنامه پخت

8 برنامه

کنترل پنل

دیجیتال

ابعاد

520*436*314

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => گریل مایکروویو [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 01:44 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 1611 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) ) [pages] => 8 )