آخرین مطالب
صفحه اصلی / مطالب

Array ( [rows] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => شوفاز میدیا NY2311-14A2 [stext] => کنترل پنل الکترونیکی به همراه کنترل از راه دور [text] => <p> &nbsp;</p> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تنظیمات صرفه جویی انرژی</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2 سطح تنظیم حرارت</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر اتوماتیک</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قطع کن اتوماتیک در صورت واژگونی</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">رله اتوماتیک کنترل حرارت</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">محل جمع کردن سیم برق</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل الکترونیکی به همراه کنترل از راه دور</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دستگیره و چرخ برای حمل و نقل آسان</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="line-height: 1.71429; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">مشخصات محصول</span></span></span></p> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="312" /> <col width="312" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سطوح تنظیم حرارت</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2سطح تنظیم حرارت</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">توان</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2300W</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تعداد پره</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">11</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل پنل</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">الکترونیکی</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قطع کن اتوماتیک در صورت واژگونی</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بله</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">رله اتوماتیک کنترل حرارت</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بله</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">محل جمع کردن سیم برق</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بله</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد(عرض*عمق*ارتفاع)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">520*280*640</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تایمر (ساعت)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">10 ساعته</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای قابل تنظیم (سانتی گراد)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a91b-e7d7-0e65-2e573810ae1a"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">18-30</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/30/شوفاز میدیا NY2311-14A2.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/30/small/شوفاز میدیا NY2311-14A2 [password] => [db] => Array ( [0] => 30 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 21 [4] => 1 [5] => شوفاز میدیا NY2311-14A2 [6] =>

 

تنظیمات صرفه جویی انرژی

2 سطح تنظیم حرارت

تایمر اتوماتیک

قطع کن اتوماتیک در صورت واژگونی

رله اتوماتیک کنترل حرارت

محل جمع کردن سیم برق

کنترل پنل الکترونیکی به همراه کنترل از راه دور

دستگیره و چرخ برای حمل و نقل آسان

مشخصات محصول

سطوح تنظیم حرارت

2سطح تنظیم حرارت

توان

2300W

تعداد پره

11

کنترل پنل

الکترونیکی

قطع کن اتوماتیک در صورت واژگونی

بله

رله اتوماتیک کنترل حرارت

بله

محل جمع کردن سیم برق

بله

ابعاد(عرض*عمق*ارتفاع)

520*280*640

تایمر (ساعت)

10 ساعته

دمای قابل تنظیم (سانتی گراد)

18-30

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => کنترل پنل الکترونیکی به همراه کنترل از راه دور [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 03:21 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 428 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [1] => Array ( [id] => 29 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => اسپلیت دیواری میدیا سری Vision [stext] => نمایشگر مخفی/ کمپرسور پیستونی، kk /تایمر هفتگی [text] => <h3 style="line-height: 1.32; margin-top: 15pt; margin-bottom: 8pt; text-align: right;"> <span style="color:#000000;"><img alt="" src="//panasonic-iran.ir/~administrator/images/154/medium/C: akepathVision2_b.jpg" style="width: 549px; height: 549px;" /></span></h3> <div style="margin-right: 0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="283" /> <col width="168" /> <col width="136" /> <col width="37" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">مدل</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p style="line-height: 1.71428; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Vision-30C3</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">30,000</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">آمپر مصرف</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">12.29</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ضریب EER ( وات / وات )</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">3.11</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">توان برق مصرفی ( وات )</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2827</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">عملکرد</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سرمایش</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد یونیت داخلی ( میلیمتر )</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1259x282x362</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد یونیت خارجی ( میلیمتر )</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">860&times;315&times;900</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان تولید صدای یونیت خارجی ( دسیبل )</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">62</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تند</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">50</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">متوسط</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">48</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کم</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">40</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تند</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1350</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">متوسط</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1230</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کم</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1030</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای کارکرد دستگاه (سانتیگراد)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">18-52</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سایز لوله ( اینچ / میلیمتر)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">3/8-5/8</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">10-16</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">حداکثر طول لوله کشی ( متر)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">افقی</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">20</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">حداکثر طول لوله کشی ( متر)</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">عمودی</span></span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">10</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">نوع مبرد</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">R22</span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسور / نوع آب هوایی</span></span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span id="docs-internal-guid-e61618a2-a919-2fe1-602b-85fffec4bafc"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">پیستونی/KK/حاره ای</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/29/اسپلیت دیواری میدیا سری Vision.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/29/small/اسپلیت دیواری میدیا سری Vision [password] => [db] => Array ( [0] => 29 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 19 [4] => 1 [5] => اسپلیت دیواری میدیا سری Vision [6] =>

مدل

 

Vision-30C3

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

 

30,000

آمپر مصرف

 

12.29

ضریب EER ( وات / وات )

 

3.11

توان برق مصرفی ( وات )

 

2827

عملکرد

 

سرمایش

ابعاد یونیت داخلی ( میلیمتر )

 

1259x282x362

ابعاد یونیت خارجی ( میلیمتر )

 

860×315×900

میزان تولید صدای یونیت خارجی ( دسیبل )

 

62

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

تند

50

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

متوسط

48

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

کم

40

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

تند

1350

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

متوسط

1230

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

کم

1030

دمای کارکرد دستگاه (سانتیگراد)

 

18-52

سایز لوله ( اینچ / میلیمتر)

 

3/8-5/8

10-16

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

افقی

20

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

عمودی

10

نوع مبرد

 

R22

کمپرسور / نوع آب هوایی

 

پیستونی/KK/حاره ای

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => نمایشگر مخفی/ کمپرسور پیستونی، kk /تایمر هفتگی [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 03:17 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 1445 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [2] => Array ( [id] => 28 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => کولر پنجره ای میدیا Window [stext] => قدرت خنک کنندگی سریع با گاز r22 [text] => <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:46.5pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قدرت خنک کنندگی سریع با گاز R22</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:47.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای کارکرد : 18 تا 53 درجه سانتیگراد</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:47.25pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسور KK و GMCC</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <h3 dir="rtl" style="line-height: 1.32; margin-top: 15pt; margin-bottom: 8pt; text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید</span></span></h3> <p dir="rtl" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;text-align: right;"> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="148" /> <col width="87" /> <col width="54" /> <col width="66" /> <col width="54" /> <col width="65" /> <col width="95" /> <col width="7" /> <col width="61" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:61.5pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">مدل</span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Win-19P</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Win-18R</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Win-24P</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">Win-25P</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سرمایش</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">19,000</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">18,000</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">24,000</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">25,000</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">آمپر مصرف</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سرمایش</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8.5</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">8</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">10.8</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">11.09</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ضریب EER ( وات / وات )</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2.85</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2.87</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2.81</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2.87</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">توان برق مصرفی ( وات )</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1953</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1838</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2500</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2552</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">عملکرد</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سرمایش</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سرمایش</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سرمایش</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سرمایش</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">ابعاد دستگاه ( میلیمتر )</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">660x680x428</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">660x680x428</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">660x680x428</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">660x680x428</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان تولید صدای دستگاه ( دسیبل )</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تند</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">65</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">64</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">65</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">60</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان تولید صدای دستگاه ( دسیبل )</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">متوسط</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">64</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">64</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">64</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">59</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان تولید صدای دستگاه ( دسیبل )</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کم</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">62</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">64</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">62</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">58</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">حجم هوادهی ( مترمکعب / ساعت)</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تند</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">710</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">770</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">750</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">788</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">حجم هوادهی ( مترمکعب / ساعت)</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">متوسط</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">590</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">690</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">630</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">700</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">حجم هوادهی ( مترمکعب / ساعت)</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کم</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">470</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">590</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">550</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">645</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">میزان جذب رطوبت ( لیتر/ساعت)</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1.8</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">1.8</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2.2</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">2.2</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای کارکرد دستگاه ( سانتیگراد )</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">18-53</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">18-53</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">18-53</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">18-53</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">وزن دستگاه (سانتیگراد)</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">65</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">54</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">68.5</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">68.5</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">نوع مبرد</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">R22</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">R22</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">R22</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">R22</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:26.25pt"> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسور / نوع آب هوایی</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> &nbsp;</p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">پیستونی/KK/حاره ای</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">روتاری/GMCC/حاره ای</span></span></p> </td> <td colspan="2" style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">پیستونی/KK/حاره ای</span></span></p> </td> <td style="vertical-align:top;padding:6pt 6pt 6pt 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-a917-459f-1d6e-c0254d7bc7f8"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">پیستونی/KK/حاره ای</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/28/کولر پنجره ای میدیا Window.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/28/small/کولر پنجره ای میدیا Window [password] => [db] => Array ( [0] => 28 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 34 [4] => 1 [5] => کولر پنجره ای میدیا Window [6] =>

 

قدرت خنک کنندگی سریع با گاز R22

دمای کارکرد : 18 تا 53 درجه سانتیگراد

کمپرسور KK و GMCC

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

 

مدل

 

Win-19P

Win-18R

Win-24P

Win-25P

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

سرمایش

19,000

18,000

24,000

25,000

آمپر مصرف

سرمایش

8.5

8

10.8

11.09

ضریب EER ( وات / وات )

 

2.85

2.87

2.81

2.87

توان برق مصرفی ( وات )

 

1953

1838

2500

2552

عملکرد

 

سرمایش

سرمایش

سرمایش

سرمایش

ابعاد دستگاه ( میلیمتر )

 

660x680x428

660x680x428

660x680x428

660x680x428

میزان تولید صدای دستگاه ( دسیبل )

تند

65

64

65

60

میزان تولید صدای دستگاه ( دسیبل )

متوسط

64

64

64

59

میزان تولید صدای دستگاه ( دسیبل )

کم

62

64

62

58

حجم هوادهی ( مترمکعب / ساعت)

تند

710

770

750

788

حجم هوادهی ( مترمکعب / ساعت)

متوسط

590

690

630

700

حجم هوادهی ( مترمکعب / ساعت)

کم

470

590

550

645

میزان جذب رطوبت ( لیتر/ساعت)

 

1.8

1.8

2.2

2.2

دمای کارکرد دستگاه ( سانتیگراد )

 

18-53

18-53

18-53

18-53

وزن دستگاه (سانتیگراد)

 

65

54

68.5

68.5

نوع مبرد

 

R22

R22

R22

R22

کمپرسور / نوع آب هوایی

 

پیستونی/KK/حاره ای

روتاری/GMCC/حاره ای

پیستونی/KK/حاره ای

پیستونی/KK/حاره ای

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => قدرت خنک کنندگی سریع با گاز r22 [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 03:14 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 638 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [3] => Array ( [id] => 27 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => اسپلیت دیواری میدیا سری Easy Tropical [stext] => قدرت خنک کنندگی سریع با گاز r22 [text] => <p> <img alt="" src="//panasonic-iran.ir/~administrator/images/153/medium/C: akepatheasy_B (1).jpg" /></p> <div dir="rtl" style="margin-right:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="406" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:45pt"> <td dir="ltr" style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:2.057136;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b312-ba1f-c8d8-de1c6cb42143"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قدرت خنک کنندگی سریع با گاز R22</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:45pt"> <td dir="ltr" style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:2.057136;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b312-ba1f-c8d8-de1c6cb42143"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای کارکرد : 18 تا 52 درجه سانتیگراد</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:45pt"> <td dir="ltr" style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:2.057136;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b312-ba1f-c8d8-de1c6cb42143"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسور روتاری کم مصرف GMCC</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:45pt"> <td dir="ltr" style="border-width: 0.75pt; vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:2.057136;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-e61618a2-b312-ba1f-c8d8-de1c6cb42143"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تا 20 متر طول لوله کشی افقی در مدل های 24000 تا 30000</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/27/اسپلیت دیواری میدیا سری Easy Tropical.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/27/small/اسپلیت دیواری میدیا سری Easy Tropical [password] => [db] => Array ( [0] => 27 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 19 [4] => 1 [5] => اسپلیت دیواری میدیا سری Easy Tropical [6] =>

قدرت خنک کنندگی سریع با گاز R22

دمای کارکرد : 18 تا 52 درجه سانتیگراد

کمپرسور روتاری کم مصرف GMCC

تا 20 متر طول لوله کشی افقی در مدل های 24000 تا 30000

 

[7] =>
 

مدل

 

EASY-18C30

EASY-24C30

EASY-30C30

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

سرمایش

18,000

24,000

30,000

آمپر مصرفی

سرمایش

7.32

9.9

12.29

ضریب EER ( وات / وات )

 

3.13

3.09

3.11

توان برق مصرفی ( وات )

 

1685

2276

2827

عملکرد

 

سرمایش

سرمایش

سرمایش

ابعاد یونیت داخلی ( میلیمتر )

 

966x222x325

1080x231x340

1080x231x340

ابعاد یونیت خارجی ( میلیمتر )

 

845x363x702

845x363x702

946x410x810

میزان تولید صدای یونیت خارجی ( دسیبل )

 

59

59

60

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

تند

44

48

49

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

متوسط

40

43

43

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

کم

34

37

40

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

تند

800

1100

1100

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

متوسط

650

995

995

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

کم

500

910

910

دمای کارکرد دستگاه ( سانتیگراد )

 

18-22

18-52

18-52

سایز لوله ( اینچ / میلیمتر)

 

1/4-1/2

6-12

3/8-5/8

10-16

3/8-5/8

10-16

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

افقی

15

20

20

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

عمودی

8

10

10

نوع مبرد

 

R22

R22

R22

کمپرسور / نوع آب هوایی

 

روتاری/GMCC/حاره ای

روتاری/GMCC/حاره ای

روتاری/GMCC/حاره ای

 

 

[8] => [9] => 0 [10] => قدرت خنک کنندگی سریع با گاز r22 [11] => 1 [12] => 1396/06/31 [13] => 03:13 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 1405 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [4] => Array ( [id] => 26 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => اسپلیت دیواری میدیا سری Mission Tropical [stext] => سرمایش پر قدرت حتی در دمای 60 درجه سانتیگراد [text] => <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:30pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">طراحی منحنی ظریف و شیک</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:30pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کنترل از راه دور با استفاده از دانگل WI-FI توسط تلفن هوشمند ( اختیاری)</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:30.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بدنه مستحکم با طرح الماس</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:30.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">سرمایش سریع و پر قدرت</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:30.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای کارکرد دستگاه تا 60 درجه سانتیگراد</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:30.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسور پیستونی پر قدرت ( مدل های 18000 به بالا )</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:30.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">نمایشگر مخفی</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:30.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسورهای EMERSON , KK , CAPLAND</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:30.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a913-1452-22cb-6c5e0c58bfed"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تا 25 متر طول لوله کشی افقی در مدل های 30000 و 36000</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> <img alt="" src="http://panasonic-iran.ir/~administrator/content_media/images/26/full/اسپلیت دیواری میدیا سری Mission Tropical" style="width: 640px; height: 640px;" /></p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/26/اسپلیت دیواری میدیا سری Mission Tropical.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/26/small/اسپلیت دیواری میدیا سری Mission Tropical [password] => [db] => Array ( [0] => 26 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 19 [4] => 1 [5] => اسپلیت دیواری میدیا سری Mission Tropical [6] =>

 

طراحی منحنی ظریف و شیک

کنترل از راه دور با استفاده از دانگل WI-FI توسط تلفن هوشمند ( اختیاری)

بدنه مستحکم با طرح الماس

سرمایش سریع و پر قدرت

دمای کارکرد دستگاه تا 60 درجه سانتیگراد

کمپرسور پیستونی پر قدرت ( مدل های 18000 به بالا )

نمایشگر مخفی

کمپرسورهای EMERSON , KK , CAPLAND

تا 25 متر طول لوله کشی افقی در مدل های 30000 و 36000

[7] =>

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

 

مدل

 

Mission-12C3-k

Mission-18C3-k

Mission-24C3-k

Mission-30C3-k

Mission-36C3-k

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

سرمایش

12,000

18,000

24,000

32,000

36,000

آمپر مصرف

سرمایش

5

7.8

10.3

13.7

14.8

ضریب EER ( وات / وات )

 

3.08

3.01

3.03

3.11

3.1

توان برق مصرفی ( وات )

 

1140

1750

2320

3000

3400

عملکرد

 

سرمایش

سرمایش

سرمایش

سرمایش

سرمایش

ابعاد یونیت داخلی ( میلیمتر )

 

810x200x300

980x225x325

1090x235x338

1350x272x365

1350x272x365

ابعاد یونیت خارجی ( میلیمتر )

 

770x300x555

770x300x555

845x363x702

810×410×946

810×410×946

میزان تولید صدای یونیت خارجی ( دسیبل )

 

54

60

60

59

64

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

تند

37

42

46

48

50

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

متوسط

33

37

42

45

46

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

کم

25

34

41

40

42

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

تند

550

780

1110

1450

1560

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

متوسط

450

660

1000

1300

1350

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

کم

320

500

910

1200

1130

دمای کارکرد دستگاه ( سانتیگراد)

 

18-58

18-58

18-58

18-58

18-58

سایز لوله ( اینچ / میلیمتر)

 

1/4-1/2

6-12

1/4-1/2

6-12

3/8-5/8

10-16

3/8-5/8

10-16

3/8-5/8

10-16

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

افقی

10

15

20

25

25

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

 

کولرگازی «میدیا» سری میشن از دستگاه‌های تک منظوره با کیفیت بالاست. این دستگاه تنها قابلیت سرمایش  دارد و می‌تواند در مناطق شرجی و حاره ای، هوای مطبوعی را ایجاد کند. صدای پنل داخلی که در اتاق یا سالن‌ نصب می‌شود، بسیار کم است و حتی در سرعت بالا صدایی آزاردهنده ندارد. کولرگازی میدیا مدل Mission  می‌تواند حجم زیادی از هوا را در هر ساعت جابه‌جا کند. طول لوله‌کشی افقی و عمودی برای این دستگاه محدودیتی اندک دارد و تقریبا در هر ساختمانی قابل‌نصب است. نوع مبرد مصرفی در این مدل و بهره‌گیری از کمپرسور قدرتمند با راندمان بالا باعث شده استفاده از این کولرگازی بسیار ‌به‌صرفه باشد. از امکانات جدید مدل‌های Mission می‌توان به قابلیت اتصال دانگل وای‌فای به دستگاه و کنترل آن از طریق موبایل‌های هوشمند اشاره کرد. با تنظیم اپلیکیشن مربوطه، امکانات متنوع مانند تنظیم و زمان‌بندی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. امکان خروج آب از دو طرف پنل، محدودیت نصب آن را در منازل یا دفاتر از بین می‌برد. کولرگازی‌های اسپلیت دو بخش اصلی دارند که به آن‌ها یونیت داخلی و یونیت خارجی اطلاق می‌شود. یونیت داخلی به پنل دستگاه هم شناخته می‌شود. یونیت خارجی سری Mission شرکت Midea با استفاده از سبک مارپیچ ارشمیدس در طراحی خروجی هوا و پروانه‌ی دمنده بایونیک، میزان سروصدای تولیدشده را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. حالت T شکل پوشش فوقانی، تضمین‌کننده‌ی عملکرد پایدار قطعات داخلی و دوام سیستم برق‌رسانی خواهد بود. ریموت کنترل این مدل هم بسیار زیبا طراحی‌ شده است و صفحه‌نمایش بزرگی دارد که خواندن نوشته‌ها و حالات تنظیم در آن بسیار راحت خواهد بود. دکمه‌ها طراحی جدیدی دارند و لمس آن‌ها راحت و خوشایند است. روی بدنه‌ی پنل داخلی، به‌جای استفاده از چراغ و علامت‌های بزرگ و گاه زننده از طراحی محو استفاده ‌شده است؛ طوری که درجه‌حرارت به‌صورت محو ولی خوانا روی بدنه نمایش داده می‌شود. میدیا در زمینه‌ی تولید کولرهای گازی و سیستم‌های تهویه‌ی مطبوع در سراسر جهان بسیار موفق عمل کرده و به‌خوبی شناخته‌شده است.

[8] => [9] => 0 [10] => سرمایش پر قدرت حتی در دمای 60 درجه سانتیگراد [11] => 1 [12] => 1396/06/31 [13] => 03:11 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 1509 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [5] => Array ( [id] => 25 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => اسپلیت دیواری میدیا سری Easy [stext] => قدرت خنک کنندگی سریع با گاز r410a [text] => <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a911-8186-69ac-d5ba2ab174d2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">قدرت خنک کنندگی سریع با گاز R410A</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a911-8186-69ac-d5ba2ab174d2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای کارکرد : 7- تا 43 درجه سانتیگراد</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.5pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a911-8186-69ac-d5ba2ab174d2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسور روتاری کم مصرف GMCC</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.5pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a911-8186-69ac-d5ba2ab174d2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تا 25 متر طول لوله کشی افقی در مدل های 18000 تا 30000</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.5pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="rtl" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a911-8186-69ac-d5ba2ab174d2"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">همراه با 5 متر لوله رایگان</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> <img alt="" src="//panasonic-iran.ir/~administrator/images/154/medium/C: akepathVision2_b.jpg" style="float: left;" /></p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/25/اسپلیت دیواری میدیا سری Easy.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/25/small/اسپلیت دیواری میدیا سری Easy [password] => [db] => Array ( [0] => 25 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 19 [4] => 1 [5] => اسپلیت دیواری میدیا سری Easy [6] =>

 

قدرت خنک کنندگی سریع با گاز R410A

دمای کارکرد : 7- تا 43 درجه سانتیگراد

کمپرسور روتاری کم مصرف GMCC

تا 25 متر طول لوله کشی افقی در مدل های 18000 تا 30000

همراه با 5 متر لوله رایگان

[7] =>

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

 

مدل

 

EASY-09H10

EASY-12H10

EASY-18H10

EASY-24H10

EASY-30H10

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

سرمایش

9,000

12,000

19,000

24,000

29,800

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

گرمایش

9,500

12,500

20,000

23,500

31,000

آمپر مصرف

سرمایش

3.4

4.5

7.1

8.9

12.6

آمپر مصرف

گرمایش

3.4

4.6

7.5

8.6

11.5

ضریب EER ( وات / وات )

 

3.43

3.43

3.42

3.42

3.01

ضریب COP ( وات / وات )

 

3.62

3.61

3.47

3.62

3.43

توان برق مصرفی ( وات )

 

770

1025

1623

2056

2900

عملکرد

 

سرمایش و گرمایش

سرمایش  و گرمایش

سرمایش و گرمایش

سرمایش و گرمایش

سرمایش و گرمایش

ابعاد یونیت داخلی ( میلیمتر )

 

717x193x300

805x193x302

964x222x325

1106x232x342

1106x232x342

ابعاد یونیت خارجی ( میلیمتر )

 

770x300x555

842x322x555

914x376x707

914x376x707

845x363x702

میزان تولید صدای یونیت خارجی ( دسیبل )

 

55

57

60

61

59

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

تند

38

40

44

48

47

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

متوسط

33

34

39

45

41

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

کم

28

28

34

40

34.5

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

تند

420

500

830

1060

1080

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

متوسط

350

400

700

900

910

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

کم

290

320

560

730

735

دمای کارکرد دستگاه ( سانتیگراد )

 

7-43-

7-43-

7-43-

7-43-

-743-

سایز لوله ( اینچ / میلیمتر)

 

1/4-3/8

6-10

 

 

[8] => [9] => 0 [10] => قدرت خنک کنندگی سریع با گاز r410a [11] => 1 [12] => 1396/06/31 [13] => 03:09 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 567 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [6] => Array ( [id] => 24 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => کولر ایستاده میدیا سری olympus [stext] => کولر ایستاده/بسیار کم صدا و مجهز به عملکرد توربو [text] => <p dir="rtl" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90f-cd87-40ce-44fccb42563b"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بسیار کم صدا و مجهز به عملکرد توربو</span></span></p> <p dir="rtl" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90f-cd87-40ce-44fccb42563b"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای کارکرد 17 تا 52 درجه سانتیگراد</span></span></p> <p dir="rtl" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90f-cd87-40ce-44fccb42563b"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسور پیستونی پر قدرت EMERSON</span></span></p> <p dir="rtl" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90f-cd87-40ce-44fccb42563b"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">همراه با 5 متر لوله رایگان</span></span></p> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/24/کولر ایستاده میدیا سری olympus.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/24/small/کولر ایستاده میدیا سری olympus [password] => [db] => Array ( [0] => 24 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 18 [4] => 1 [5] => کولر ایستاده میدیا سری olympus [6] =>

بسیار کم صدا و مجهز به عملکرد توربو

دمای کارکرد 17 تا 52 درجه سانتیگراد

کمپرسور پیستونی پر قدرت EMERSON

همراه با 5 متر لوله رایگان

 

[7] =>

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

 

مدل

 

Olymus-36C3

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

سرمایش

36,000

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

گرمایش

*

آمپر مصرف

سرمایش

16.4

آمپر مصرف

گرمایش

*

ضریب EER ( وات / وات )

 

3.01

ضریب COP ( وات / وات )

 

*

توان برق مصرفی ( ولتاژ )

 

220-240-1Ph

توان برق مصرفی ( وات )

 

3500

عملکرد

 

سرمایش

ابعاد یونیت داخلی ( میلیمتر )

 

550x370x1780

ابعاد یونیت خارجی ( میلیمتر )

 

810×410×946

میزان تولید صدای یونیت خارجی ( دسیبل )

 

63

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

تند

57

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

کم

50

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

تند

1790

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

کم

1620

دمای کارکرد دستگاه (سانتیگراد)

 

7-52-

سایز لوله ( اینچ / میلیمتر)

 

3/8-3/4

10-20

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

افقی

25

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

عمودی

10

نوع مبرد

 

R22

کمپرسور / نوع آب هوایی

 

پیستونی/EMERSON/حاره ای

 

 

[8] => [9] => 0 [10] => کولر ایستاده/بسیار کم صدا و مجهز به عملکرد توربو [11] => 1 [12] => 1396/06/31 [13] => 03:07 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 564 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [7] => Array ( [id] => 23 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => کولر ایستاده میدیا سری Everest [stext] => کولر ایستاده/بسیار کم صدا و مجهز به عملکرد توربو [text] => <p> &nbsp;</p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border: none; border-collapse: collapse;"> <colgroup> <col width="624" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:27.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90c-645d-7648-37a3398f44ab"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">بسیار کم صدا و مجهز به عملکرد توربو</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:27.75pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90c-645d-7648-37a3398f44ab"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">دمای کارکرد -7 تا 52 درجه سانتیگراد</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.5pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90c-645d-7648-37a3398f44ab"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">کمپرسور اسکرول پر قدرت PANASONIC</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.5pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90c-645d-7648-37a3398f44ab"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">تا 50 متر طول لوله کشی افقی در مدل 60000</span></span></p> </td> </tr> <tr style="height:0pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 6pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.714284;margin-top:0pt;margin-bottom:15pt;text-align: right;"> <span id="docs-internal-guid-ac955ba1-a90c-645d-7648-37a3398f44ab"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 153, 218); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent;">همراه با 5 متر لوله رایگان</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/23/کولر ایستاده میدیا سری Everest.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/23/small/کولر ایستاده میدیا سری Everest [password] => [db] => Array ( [0] => 23 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 18 [4] => 1 [5] => کولر ایستاده میدیا سری Everest [6] =>

 

بسیار کم صدا و مجهز به عملکرد توربو

دمای کارکرد -7 تا 52 درجه سانتیگراد

کمپرسور اسکرول پر قدرت PANASONIC

تا 50 متر طول لوله کشی افقی در مدل 60000

همراه با 5 متر لوله رایگان

 

[7] =>

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

 

مدل

 

Everest-36H3

Everest-48H3

Everest-60H3

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

سرمایش

36,000

48,000

60,000

ظرفیت ( بی تی یو / ساعت)

گرمایش

3,505

4,675

5,820

آمپر مصرف

سرمایش

15.3

8

10

آمپر مصرف

گرمایش

14.2

7.4

9.4

ضریب EER ( وات / وات )

 

3.01

3.01

3.02

ضریب COP ( وات / وات )

 

3.41

3.42

3.42

توان برق مصرفی ( ولتاژ )

 

220-240-1Ph

380-415-3PH

380-415-3PH

توان برق مصرفی ( وات )

 

3505

4675

5820

عملکرد

 

سرمایش و گرمایش

سرمایش و گرمایش

سرمایش و گرمایش

ابعاد یونیت داخلی ( میلیمتر )

 

550x418x1824

550x418x1824

600x455x1934

ابعاد یونیت خارجی ( میلیمتر )

 

810×410×946

900x350x1170

950x410x1333

میزان تولید صدای یونیت خارجی ( دسیبل )

 

60

62

64

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

تند

53

53

53

میزان تولید صدای یونیت داخلی ( دسیبل )

کم

45

45

49

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

تند

1700

1700

1900

میزان جابجایی حجم هوا ( مترمکعب / ساعت)

کم

1480

1480

1900

دمای کارکرد دستگاه (سانتیگراد)

 

7-52-

7-52-

7-52-

 

سایز لوله ( اینچ / میلیمتر)

 

1/4-3/8

10-20

3/4-3/8

10-20

3/8-3/4

10-20

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

افقی

20

30

50

حداکثر طول لوله کشی ( متر)

عمودی

10

15

25

نوع مبرد

 

R410A

R410A

R410A

کمپرسور / نوع آب هوایی

 

اسکرول/پاناسونیک/حاره ای

اسکرول/پاناسونیک/حاره ای

اسکرول/پاناسونیک/حاره ای

 

 

[8] => [9] => 0 [10] => کولر ایستاده/بسیار کم صدا و مجهز به عملکرد توربو [11] => 1 [12] => 1396/06/31 [13] => 03:03 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 560 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [8] => Array ( [id] => 22 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => سرخ کن میدیاMF-TN20A [stext] => قابلیت سرخ کردن، گریل کردن، شیرینی پزی و برشته کردن [text] => <table class="table table-striped" height="241" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 1130px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; color: rgb(0, 153, 218); font-family: IRANSansWeb, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;" width="649"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>قابلیت سرخ کردن، گریل کردن، شیرینی پزی و برشته کردن</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>قابلیت تنظیم حرارت و منوهای مختلف برای پخت بهینه</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>گردش هوای سه بعدی برای پخت بهتر غذا</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>دستگیره مجهز به روکش ضد حرارت برای ایمنی بیشتر</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>سهولت در پاک کردن محفظه با روکش داخلی نچسب</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>محفظه کشویی قابل شست و شو در ماشین ظرفشویی</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>تکنولوژی &quot;تنظیم روغن&quot; برای کنترل میزان چربی</strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <table class="table table-striped" height="188" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 1130px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; color: rgb(0, 153, 218); font-family: IRANSansWeb, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;" width="1351"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>حجم محفظه سرخ کن</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>2.2 لیتر</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>توان</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>&nbsp;1230 وات</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>تایمر</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>1 ساعت</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>ابعاد محصول</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>&nbsp;665*415*405</strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/22/سرخ کن میدیاMF-TN20A.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/22/small/سرخ کن میدیاMF-TN20A [password] => [db] => Array ( [0] => 22 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 27 [4] => 1 [5] => سرخ کن میدیاMF-TN20A [6] =>
قابلیت سرخ کردن، گریل کردن، شیرینی پزی و برشته کردن
قابلیت تنظیم حرارت و منوهای مختلف برای پخت بهینه
گردش هوای سه بعدی برای پخت بهتر غذا
دستگیره مجهز به روکش ضد حرارت برای ایمنی بیشتر
سهولت در پاک کردن محفظه با روکش داخلی نچسب
محفظه کشویی قابل شست و شو در ماشین ظرفشویی
تکنولوژی "تنظیم روغن" برای کنترل میزان چربی
حجم محفظه سرخ کن 2.2 لیتر
توان  1230 وات
تایمر 1 ساعت
ابعاد محصول  665*415*405

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => قابلیت سرخ کردن، گریل کردن، شیرینی پزی و برشته کردن [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 02:06 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 415 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) [9] => Array ( [id] => 21 [user_name] => administrator [user_fullname] => بانیان الکترونیک [subject] => سرخ کن میدیا MF-CN20A [stext] => قابلیت سرخ کردن، گریل کردن، شیرینی پزی و برشته کردن [text] => <table class="table table-striped" height="241" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 1130px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; color: rgb(0, 153, 218); font-family: IRANSansWeb, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;" width="649"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>قابلیت سرخ کردن، گریل کردن، شیرینی پزی و برشته کردن</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>قابلیت تنظیم حرارت و منوهای مختلف برای پخت بهینه</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>گردش هوای سه بعدی برای پخت بهتر غذا</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>کنترل پنل لمسی دیجیتال</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>دستگیره مجهز به روکش ضد حرارت برای ایمنی بیشتر</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>سهولت در پاک کردن محفظه با روکش داخلی نچسب</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>محفظه کشویی قابل شست و شو در ماشین ظرفشویی</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 1130px;"> <span style="color:#000000;"><strong>تکنولوژی &quot;تنظیم روغن&quot; برای کنترل میزان چربی</strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSansWeb, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 1.8rem;"> <span style="color:#000000;"><strong>برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید</strong></span></h3> <table class="table table-striped" height="188" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 1130px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; color: rgb(0, 153, 218); font-family: IRANSansWeb, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;" width="1351"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>حجم محفظه سرخ کن</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>2.2 لیتر</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>توان</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>&nbsp;1230 وات</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>نمایشگر</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>LED</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgba(0, 153, 218, 0.0980392);"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>تایمر</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>1 ساعت</strong></span></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; text-transform: uppercase; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>ابعاد محصول</strong></span></td> <td style="box-sizing: border-box; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-top-width: 0px; width: 565px;"> <span style="color:#000000;"><strong>665*415*405</strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> [link] => //panasonic-iran.ir/content/21/سرخ کن میدیا MF-CN20A.html [image] => //panasonic-iran.ir/content_media/images/21/small/سرخ کن میدیا MF-CN20A [password] => [db] => Array ( [0] => 21 [1] => 1 [2] => 1 [3] => 27 [4] => 1 [5] => سرخ کن میدیا MF-CN20A [6] =>
قابلیت سرخ کردن، گریل کردن، شیرینی پزی و برشته کردن
قابلیت تنظیم حرارت و منوهای مختلف برای پخت بهینه
گردش هوای سه بعدی برای پخت بهتر غذا
کنترل پنل لمسی دیجیتال
دستگیره مجهز به روکش ضد حرارت برای ایمنی بیشتر
سهولت در پاک کردن محفظه با روکش داخلی نچسب
محفظه کشویی قابل شست و شو در ماشین ظرفشویی
تکنولوژی "تنظیم روغن" برای کنترل میزان چربی

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

حجم محفظه سرخ کن 2.2 لیتر
توان  1230 وات
نمایشگر LED
تایمر 1 ساعت
ابعاد محصول 665*415*405

 

[7] => [8] => [9] => 0 [10] => قابلیت سرخ کردن، گریل کردن، شیرینی پزی و برشته کردن [11] => 0 [12] => 1396/06/31 [13] => 02:05 [14] => 0 [15] => 0 [16] => 0 [17] => 418 [18] => 1 [19] => 0 [20] => 0 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 0 [24] => [25] => [26] => [27] => 1 [28] => 0 [29] => 0 [30] => 0 [31] => 1 [32] => 1 [33] => 1 [34] => 0 ) ) ) [pages] => 8 )